Most Eligible Pets 2004: Kermit, The Four-Legged Hero at Ground Zero